จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หลังวัดบ้านจู้ดหลวง หมู่ 5 ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง0.30 ม. ความยาว 37 ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง