จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง