จ้างโครงการเสริมคันดินกันน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ (แม่เถาวัลย์) เสริมคันดินลูกรังปรับเกลี่ย กว้าง 1.20 ม. ยาว 20 ม. สูง 1 ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 ม. จำนวน 1 แถวๆละ 5 ท่อน หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง