จ้างโครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณทุ่งนา นางสมหมาย ตาตุ วางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 4 ท่อน 2 แถว บ้านปงป่าม่วง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง