ชมรม STRONG เครือข่าย ปปช. จ.ลำปาง

 

เทศบาลตำบลลำปางหลวง เข้าร่วมเครือข่าย ชมรม STRONG ของหน่วยงาน ปปช. จังหวัดลำปาง

มีวัตถุประสงค์เพื่อสอดส่องแจ้งเบาะแสการทุจริตให้กับกรรมการชมรม STRONG