ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายนอกสแกน QC Code เพื่อตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก