ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหร้ับงานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง