ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการกองการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง