ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตู้เหล็ก 2 บาน มือจับชนิดบิด จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ