ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๕ รายการ โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก (ก) ๑๕๒ X (ล) ๗๖ X (ส) ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก (ก) ๑๒๒ x (ล) ๖๗ x (ส) ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง