ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิมเตอร์ จำนวน 7 รายการ งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 11,365 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง