ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ เป็นเงินจำนวน 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง