ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ งบประมาณในการจัดซื้อเป็นเงินจำนวน 13,105 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง