ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมุ่บ้าน บ้านป่าเหียง หมู่ 3 งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 9,685 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง