ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 22 รายการ งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 16,124 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง