ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 8,630 บาท (แปดพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง