ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 5,770 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง