ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 15 รายการ เป็นเงินจำนวน 26,438 บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง