ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 23 รายการ เป็นเงินจำนวน 41,935 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง