ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงทาสีขอบฟุตบาททั้ง 2 ข้าง (หน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง) งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 5,082 บาท (ห้าพันแปดสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง