ซื้อซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมุ่บ้าน บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 5,505 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง