ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปางหลวง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง