ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 10 รายการ 1.กระดาษ A4 2. คลิปหนีบกระดาษ No 111 3.แฟ้มตราช้าง 4.ซองขาว ครุฑ 5.เครื่องคิดเลข 6.ตลับชาด 7.เครื่องเย็บmax HD-50 8.ที่ถอนลวด 9.เทปลบคำผิด 10. กระดาษโน้ตมีกาว แถบเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง