ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม กระดาษการ์ดสี A4 จำนวน15 ห่อ คลิปหนีบดำ 108 จำนวน 10กล่อง คลิปหนีบดำ 110 จำนวน 15 กล่อง และคลิปหนีบดำ 111 จำนวน 15กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง