ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 18 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง