ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง