ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ กองคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง