ซื้ออาหารเสริม นม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปางหลวง ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ถึง ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง