ซื้ออาหารเสริม นม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปางหลวง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง