ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง