ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ห้องนายก) จำนวน 1 เคร่ื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง