ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง สามารถสูบน้ำได้ 1100ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ส่งน้ำสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือ 30 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ำและเครื่องยนต์พร้อมใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง