ซื้อเสารับส่ง สัญญาณเครื่องวิทยุและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง