ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง