ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง