ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปางหลวง (สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง