ต้อนรับคณะทำงานจาก สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) เข้าติดตามผลการตรวจประเมิน ITA

ในวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง มอบหมายให้ นางนัฤภร ละมัยเกตุ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ร่วมต้อนรับคณะทำงานจาก สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) เข้าติดตามผลการตรวจประเมิน ITA พร้อมให้คำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำปางหลวง