ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัดฟื้นฟู สถานีอนามัยลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)