ประกาศเทศบาลตำบลลำปางหลวง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลลำปางหลวง

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

งานจัดเก็บรายได้  เทศบาลตำบลลำปางหลวงประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2564
ภดส.3 ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลลำปางหลวง