ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทดแทนตำแหน่งที่ว่างเของทศบาลตำบลลำปางหลวง

     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลำปางหลวง
     เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
                              ด้วยตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปางหลวง เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้ว่างลง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยความเห็ชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปางหลวง ตามรายละเอียดที่แนบมานี้