ประชาคมแผนร่วมกับชุมชน

ในวันที่ 2 เมษายน 2564  เวลา 13.30 น. งานนโยบาลและแผน สำนักปลัด และกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลลำปางหลวง ออกพื้นที่จัดทำแผนร่วมกับชุมชนพร้อมทั้งออกให้ความรู้และการป้องกันให้ภาวะสุขภาพจากหมอกควัน  ในพื้นที่ตำบลลำปางหลวง