ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชุมประชาชคมตำบล

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชุมประชาคมตำบล เทศบาลตำบลลำปางหลวง

เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับที่ 4)