พ่นหมอกควันบ้านม้าใต้ หมู่ 9 ต.ลำปางหลวง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นหมอกควันบ้านม้าใต้ หมู่ 9 ต.ลำปางหลวง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ระบาดอยู่ในขณะนี้