วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“เน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ โดยให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหาร ตามหลักธรรมาธิบาล”

พันธกิจการพัฒนา ( Mission )

 1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงที
 3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึงทุกสถานศึกษา
 4. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ให้คงอยู่สืบต่อไป
 5. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 6. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
 7. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ส าหรับการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทั่วถึง
 8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 9. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
 10. เน้นส่งเสริมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าประสงค์ ( Goal )

 1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 2. ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 3. ประชาชนมีกลุ่มอาชีพ มีผลิตภัณฑ์ และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล
 4. ประชาชนอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้รับการดูแลรักษา
 5. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เอื้ออำนวยต่อความต้องการขั้นพื้นฐานหมู่บ้าน
 6. ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค
 7. องค์กรมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง และเกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและอื่น ๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

          แนวทางการพัฒนา

               1.1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

               1.2 ด้านการศึกษา

               1.3 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

               1.4 ด้านการป้องกันรักษาและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

               1.5 ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          แนวทางการพัฒนา

               2.1 ด้านการสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในการจัดการ และการกำจัดขยะ

               2.2 ด้านการสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

          แนวทางการพัฒนา

               3.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

               3.2 ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

               3.3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          แนวทางการพัฒนา

               4.1 ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม  และสะพาน

               4.2 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

               4.3 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ และพัฒนาระบบจราจร

               4.4 ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา อาคาร ศาลาเอนกประสงค์ ห้องน้ำสาธารณะ  หอกระจายข่าว ลานเอนกประสงค์ และการผังเมือง

 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

          แนวทางการพัฒนา

               5.1 ด้านการพัฒนาบุคลากร

               5.2 ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน