สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุชน นันทะโค
ประธานสภาเทศบาล

นายฤทธี ศรีประเสริฐ
รองประธานสภา

นางสาวกมลพัชร์ ธิราช
เลขานุการสภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปางหลวง เขตที่ 1


นายฤทธี ศรีประเสริฐ

นางสาวกมลพัชร์ ธิราช

นายธนาวุฒิ ตุงใย

นายถนอม สร้อยคำ

นายสิทธิ เหียดใส

นายสุวิทย์ชาญ คำหนัก

สมาชิกสภาตำบลลำปางหลวง เขตที่ 2


นายสุชน นันทะโค

นายทัศน์ วงศ์ธิดา

นายบุญมา บุญเรือง

นายภูสิทธิ เนตรสุวรรณ

นายสุทัศน์ สุจิตร์