หัวหน้าส่วนราชการ


นายอรรณพ ตื้อคำ
นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง
หมายเลขโทรศัพท์ 089-636-5616

นายจำเนียร นันทะโค
รองนายกเทศมนตรี
โทร.  0819506151

นายเลื่อน วรรณโวหาร
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 0848095670

นายพิทักษ์ รัตนา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลลำปางหลวง
โทร. 0877878672

นายศักดินนท์ ขัดเชียงแสน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางอรทัย ณ ลำปาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพิทักษ์ รัตนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวเปรมรุ่ง วงค์อนัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายสันติพงษ์ ศิลปะสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม