อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป