โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 2564

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำปางหลวง จัดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลลำปางหลวงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และซักซ้อมความเข้าใจในการป้องกันปัญหาหมอกควันที่จะเกิดขึ้น  ทั้งนี้ได้เชิญผู้เข้าโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น