กองคลัง

นางอรทัย ณ ลำปาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววรัญญา ธิคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวหัทยา แก้วรากมุก
นักวิชาการคลัง
นางสาวศิราณี อินทรีย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายประเสริฐสิน เจียรเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายวัชรพงษ์ วรรณโวหาร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุภาภรณ์ ทาไชยวงค์
นักวิชาการคลัง
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวนิศารัตน์ จันทร์แก้ว
พนักงานทั่วไป
นายเศรษฐพงษ์ พันธ์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์