คณะผู้บริหาร


นายอรรณพ ตื้อคำ
นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง
หมายเลขโทรศัพท์ 089-636-5616

นายจำเนียร นันทะโค
รองนายกเทศมนตรี
โทร.  0819506151

นายเลื่อน วรรณโวหาร
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 0848095670

นายวีระพัฒน์ สุนันต๊ะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 054-209390

นางเรณู ขัตบุญเรือง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 054-209390